2019 m. spalio pabaigoje Priklausomybių ligų specialistų asociacija sėkmingai pabaigė 12 mėnesių trukusį, iki šiol didžiausią projektą organizacijos istorijoje -„Sveikatos stiprinimo paslaugos priklausomybių konsultaciniuose kabinetuose“, vykdytą net 15 šalies savivaldybių, kurį parėmė Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas.

Projektas 2018 m. spalio – 2019 m. spalio mėn. buvo įgyvendinamas 15 Lietuvos savivaldybių (Vilniaus miesto ir rajono, Kauno miesto ir rajono, Klaipėdos miesto ir rajono, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus miestų, Marijampolės, Plungės, Vilkaviškio, Anykščių, Švenčionių, Pakruojo savivaldybėse).

Tęstiniai ir nauji uždaviniai

Per šiuos metus buvo pasiektas projekto tikslas – prisidėti prie geresnės Lietuvos visuomenės psichinės sveikatos, prevencijai informuojant bei konsultuojant apie priklausomybes ir motyvuojant žalingą elgesį keisti sveika gyvensena; o taip pat konkretūs išsikelti uždaviniai. Pirmiausia, dar pavasarį buvo apmokyti ir parengti 24 naujų savivaldybių konsultantai vietose prevenciškai konsultuoti dėl pavojaus psichinei sveikatai bei kalbėti apie galimybės rizikingą ir žalingą elgesį pakeisti sveiku, o  su PLSA projektinio darbo naujovėmis supažindinti ir 15 savivaldybių socialiniai partneriai.

Visus metus siekta konsultuoti rizikingai geriančius asmenis, priklausomus asmenis ir jų šeimos narius 15 Lietuvos savivaldybių, kuriose gyvena per 50 proc. šalies gyventojų. Šiais metais konsultantams iškeltas ir naujas uždavinys formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius 15 savivaldybių tikslinių grupių tarpe, visų pirma padedant buvusiems priklausomiems asmenims negatyvius priklausomybės įgūdžius pakeisti pozityviais sveikos gyvensenos įgūdžiais.

Kaip ir kasmet, projekto įgyvendintojai turėjo tikslą informuoti 15 savivaldybių gyventojus apie konsultavimo galimybes bei visos Lietuvos visuomenę apie konsultavimo priklausomybių bei sveikatos stiprinimo srityje prevencijos svarbą ir naudą; o taip pat administruoti projektą, užtikrinant sklandų jo įgyvendinimą bei apskaitą.

Pasiekti rezultatai – džiugina

Įgyvendinus projektą, turime  24 apmokytus  naujus konsultantus, kurie yra išklausę 40 val. lektorių dėstomą akredituotą kursą (ne visi konsultantais dirbo). Pristatant naujose savivaldybėse (kuriose nevyko VVSSF remtas projektas praėjusiais metais) surengti 6 seminarai, kuriuose dalyvavo 183 socialinių darbuotojų, socialinių paslaugų ir vaiko gerovės centrų darbuotojų, NVO atstovų, kitų socialinių partnerių.  Po pristatymų buvo parengti 6 metodiniai Bendradarbiavimo planai naujai projekte dalyvaujančioms savivaldybėms. Jau 2017 – 2018 m. projekte „Priklausomybių konsultanto modelio, veikiančio užsienio šalyse, diegimas 9 Lietuvos savivaldybėse“ dalyvavusiose  savivaldybėse buvo sėkmingai surengta 9 atsinaujinimo pristatymų, kuriuose dalyvavo 276 asmenys.

Pagrindinis projekto rezultatas – visoje Lietuvoje surengta 4,67 tūkst konsultacijų priklausomiems asmenims, žalingai ir rizikingai vartojantiems psichoaktyviąsias medžiagas, jų artimiesiems, iš kurių 568 konsultacijas surengėme savanoriškai, neatlygintinai. Pagal organizacijos paskaičiavimus, pagalba pasiekė per 1,5 tūkst. asmenų visose 15 savivaldybių.

Nauja organizacijai veikla buvo apie sveikatos stiprinimo galimybes pasakojančių viešų renginių – paskaitų, susitikimų, disputų rengimas.  Kaune surengta 50 šviečiamųjų paskaitų blokų po 4 akademines valandas, kitose 14 savivaldybių sėkmingai buvo surengta 14 savanoriškai pačių konsultantų vestų paskaitų, disputų, tikslinių užsiėmimų, iš viso tokiuose renginiuose dalyvavo 320 asmenų (per 14 savivaldybių).

Per žiniasklaidą apie mūsų veiklą ir darbo rezultatus buvo pasiekta 1,5 mln. auditorija. Šio projekto metu buvo sėkmingai vykdoma inovatyvi sklaidos priemonė, išnaudojant „Facebook“ galimybes visose 15 projekte dalyvavusių savivaldybių 140 tūkst. kartų suformuluoti reklaminiai pranešimai buvo rodyti tikslinėms grupėms jų mobiliuose telefonuose, planšetiniuose, nešiojamuose ar stacionariuose kompiuteriuose ir taip pasiekta 60 tūkst. unikalių vartotojų, kuriems informacija apie pagalbą buvo aktuali.

Kryptį sėkmingai patvirtino ir savęs įsivertinimo tyrimai

2019 m. rugsėjo mėnesį asociacijos visuotinio narių susirinkimo metų įvykdytoje savęs įsivertinimo apklausoje (n=12) vidutinis projekto visumos  vertinimas 10 balų skalėje buvo 9,2 balo. Iš laisvai išsakomų komentarų vienareikšmiškai pirmą vietą pagal dažnumą užėmė, ir net 5 atvejais be jokio „užvedimo“ (daugiau nei pusė atsakiusių į klausimą) buvo paminėtas pageidaujamas projekto tęstinumas, tęstinumo siekis. Tęstinumo pageidavimas – be jokių abejonių pagrindinė spontaniška savęs įsivertinimo reakcija į projektą.

Respondentų tarpe vidutinis projekto metu vykdytų mokymų įsivertinimas 10 balų skalėje buvo 8,8 balo. Tarp įrašytų  pasiūlymų dėl mokymų dominavo siūlymai, kad reikia specializuotų mokymų darbui su artimaisiais, kopriklausomais asmenimis. Taip pat ne vienas  respondentas išsakė mintį, kad vertinga toliau tęsti supervizijas. Iš pritaikytų sklaidos priemonių vertinimo išsiskyrė teigiamas tikslinės reklamos socialiniuose tinkluose („Facebook“) vertinimas, kai pasiekiami tradicinės žiniasklaidos nevartojantys asmenys.

Atsakiusiųjų tarpe dominavo teigiamas bendradarbiavimo su socialiniais partneriais vertinimas – teigiamo bendravimo pavyzdžių kiekybiškai paminėta daugiau, nei neigiamos patirties atvejų. Džiugina tai, kad absoliuti dauguma respondentų patys (be pateiktų variantų) nurodė, kad geriausi būdai gerinti santykius su potencialiais partneriais organizacijomis – ėjimas į organizacijas, kalbėjimasis, nuolatiniai susitikimai, mokymai potencialiems partneriams. Kaip rašo vienas iš konsultantų, geriausias būdas – „pačiam stengtis organizuotis susitikimus, lankytis organizacijose“.

Konsultantams patiko ir nauja šviečiamoji veikla, sėkmingai suteikiant informaciją apie sveikatos stiprinimą. Įgūdžių formavimo paskaitos kokybė (vedimas, turinys) 10 balų skalėje respondentų buvo vidutiniškai įsivertinta 8,66 balo. Absoliuti dauguma konsultantų – keturi iš penkių apklaustųjų – pasirengę kalbėti ir kalba tokiomis temomis kaip neigiami psichoaktyviųjų medžiagų socialiniai padariniai bei psichologinės ir socialinės pagalbos galimybės savo savivaldybėje. Ženkli dalis respondentų – trys iš penkių – paminėjo, kad kalbėjo apie sveikos gyvensenos be psichoaktyviųjų medžiagų privalumus.

Auditorijos įsitraukimas apklausos respondentų buvo įvertintas vidutiniškai lygiai 8 balais. Priežastis, dėl kurių auditorijos dėmesys informacijai apie sveikatos stiprinimo galimybes buvo mažesnis ar auditorija buvo pasyvi konsultantai taip pat įvardino įvairias – priklausomybių problemos mąsto nesuvokimas, išankstinės nuostatos, problemos neigimas.

Niekas nesigaili dirbę konsultantais

Savęs įsivertinimo apklausos pabaigoje respondentams buvo užduotas kiek provokuojantis klausimas „Ar nesigailite dirbęs konsultantu?“, į kurį jis ar ji galėjo atsakyti visiškai laisva forma, neribojant jos ar jo atsakymo apimties. Ir tokiomis sąlygomis, 100 proc. atsakiusių į klausimą sėkmingai pažymėjo, kad nesigaili tapę konsultantais, o apie trečdalis dalyvavusių apklausoje netgi įrašė, kad priešingai – džiaugiasi jais tapę.

Žymos:, , , ,